Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Digital Inspiration Online Kft. (3129 Lucfalva, Vörösmarty u. 12.1. ép., adószám: 24691682-2-12) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett bérelhető Webáruház Rendszer (a továbbiakban: szolgáltatás) használatára vonatkozó feltételeket. Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF és a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.


1. Szerződés tárgya

Szolgáltató a szolgáltatás megrendelői (a továbbiakban: Felhasználó) számára egy különálló felületen webáruházat biztosít, amelyen a Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit, valamint a látogatók számára tájékozódási és megrendelési lehetőséget biztosíthat.

Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője, aki a szolgáltatást megrendeli.

Felhasználó köteles megrendeléskor a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Szolgáltatás felhasználásából kizárni.

Felhasználó kijelenti, hogy a jogszabályokban előírt, tevékenységének folytatásához szükséges engedélyekkel rendelkezik. Ezen engedélyek meglétének ellenőrzése kizárólag a szakhatóságok jogköre és feladata. A Szolgáltató ezen engedélyek meglétét nem ellenőrzi, nem ellenőrizheti, azok hiánya miatt keletkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal.


2. A szerződés időtartama

Szolgáltató és Felhasználó (a továbbiakban együttesen: Felek) a szerződést határozatlan időtartamra kötik.


3. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó a Szolgáltatást a hét minden napján, a nap 24 órájában szabadon használhatja.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás használatának ellenértékét a Szolgáltatónak megfizetni.

A Felhasználó webáruháza egyedi adminisztrációs felületén töltheti fel árukészletét, állíthatja be termékei és áruháza jellemzőit. A Szolgáltató a Felhasználó webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, a Felhasználó vásárlóival semmilyen kapcsolatban nem áll, a Felhasználó webáruházába bejelentkezni nem tud.

A Felhasználó webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával és az adásvételekkel kapcsolatban kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése a Szolgáltató részvétele, közreműködése nélkül zajlik, ezekkel kapcsolatosan a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a Felhasználók számára e-mailen keresztül elérhető ügyfélszolgálatot biztosít, ahol a lehető legrövidebb időn belül válaszol a Felhasználók szolgáltatással kapcsolatos kérdéseire. Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@skyport.hu. A szolgáltatás helyes, rendeltetésszerű használatáért minden esetben a Felhasználó felel, a nem megfelelő használatból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, hibakeresésre, javításra nem kötelezhető.

A Felhasználó munkatársainak rendszer elérési jogosultságát a Felhasználó kezeli az erre a célra kijelölt adminisztrátor (superuser) felhasználóval. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. A Szolgáltató semmilyen módon nem felel a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért.

A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik Szolgáltató szerverein általa elhelyezett vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért.

A Felhasználó köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének eleget tenni.

A Felhasználó köteles a Szolgáltató felé bejelenteni a szerződéskötéskor rögzített adataiban bekövetkezett változásokat. Ennek elmulasztásából a szolgáltatással kapcsolatban adódó károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a szolgáltatást nem használhatja törvényileg tiltott, provokatív, vagy személyiségi jogokat sértő tevékenység folytatására, webáruházában csak olyan terméket jeleníthet meg, melyek forgalmazása nem ütközik törvénybe vagy jogszabályba és mely nem sérti Szolgáltató érdekeit, valamint nem forgalmazható olyan termék melynek forgalmazását a termék kizárólagos jogokkal rendelkező forgalmazója (amennyiben van ilyen) nem engedélyezte.

A Felhasználó köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

A Szolgáltató csak a Felhasználó által előzetesen megadott e-mail címről érkező megkeresésekre ad a Felhasználó webáruházával kapcsolatos információkat és erről az e-mail címről fogad bejelentéseket, ezért a Felhasználó vállalja, hogy e-mail címét annak megváltozása esetén aktualizálja az erre létrehozott felületen keresztül.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges belépési adatokat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával a Szolgáltató vagy harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A Szolgáltató a Felhasználó webáruházában található adatokról és beállításokról 24 óránként biztonsági másolatot készít. Ezen másolatokból a Felhasználó – írásban – korábbi állapot visszaállítását kérheti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy korábbi állapot visszaállításakor a folyamatban levő, még nem archivált időtartam adatai visszaállíthatatlanul elvesznek.


4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató a Felhasználó számára biztosítja jelen ÁSZF-hez tartozó szerződésben meghatározott webáruház felhasználási jogát.

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatosan elérhető legyen, de a rajta kívül eső hibákért semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató köteles a szolgáltatásban kiesést okozó hibát legfeljebb 5 munkanapon belül elhárítani. Szolgáltató a szolgáltatásban kiesést okozó, illetve műszaki, technikai jellegű hibákért anyagi felelősséget nem vállal, kártérítési kötelezettsége nincs.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

A Szolgáltató a szolgáltatás nem megfelelő használatából eredő károkért és az esetlegesen elmaradt haszonért felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe. A Szolgáltató az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

A Felhasználó webáruházába feltöltött adatok helyességéért minden esetben a Felhasználó felel, a Szolgáltatónak nem feladata a Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, valamint az ebből eredő hibakeresés és javítás.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés.

A Szolgáltató jogosult kiegészítő szolgáltatási díj kivetésére, végső esetben a szolgáltatások korlátozására, letiltására, amennyiben a Felhasználó az erőforrásokat az átlagosnál nagyobb mértékben foglalja, vagy az okozott terhelés a szolgáltatás folyamatos biztosítását veszélyezteti. Nem minősül átlagos felhasználásnak, ha a Felhasználó webáruházában a napi oldalletöltések száma átlagosan meghaladja a 20.000-et.

Szolgáltató jogosult megszüntetni, felfüggeszteni vagy korlátozni a szolgáltatások nyújtását ha a Felhasználó által a webáruházában elhelyezett tartalom, vagy a Felhasználó által folytatott tevékenység vagy a közvetetten a Felhasználó tevékenysége által kiváltott, más internetfelhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik a Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverekre és a hálózatra nézve az átlagosnál nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is.

A Szolgáltató az internet hálózat működéséből adódó esetleges információvesztésekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó webáruházában elhelyezett adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, valamint mindent megtesz a Felhasználó adatainak védelme érdekében.

Nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység észlelése esetén a Szolgáltató jogosult, hogy a szolgáltatásokat részben vagy egészben, a Felhasználó egyidejű értesítése mellett felfüggessze vagy megszüntesse. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó által elhelyezett tartalommal vagy a Felhasználó által folytatott tevékenységgel kapcsolatban.

A szolgáltatás a Felhasználó számára termékbemutatási és értékesítési, a látogatók számára tájékozódási és megrendelési lehetőséget biztosít. Ennek megfelelően a Szolgáltató a Felhasználó és a Felhasználó webáruházába érkező látogatók között csak és kizárólag információ közvetítői szerepet tölt be, így az egyedi áruházakban és a piactéren található termékek és szolgáltatások valódiságával és az adásvételekkel kapcsolatban kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Szolgáltató a szolgáltatások funkcióinak bővítését, szűkítését, átcsoportosítását, a felületek megjelenésének módosítását előzetes bejelentés nélkül bármikor egyoldalúan elvégezheti.


5. Bérleti díj

5.1. Ingyenes próbaidőszak
A Szolgáltató az első megrendelés előtt 14 nap ingyenes próbaidőt biztosít. Ezen időszak alatt a Felhasználónak lehetősége van a szolgáltatás funkcióinak kipróbálására.

Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy megrendeli a szolgáltatást, választhat, hogy a próbaidőszak alatt használt webáruházat kívánja-e folytatni, vagy egy új, mintaadatokat nem tartalmazó áruházat kér.

Ha a Felhasználó nem kívánja megrendelni a szolgáltatást, a próbaidőszak kezdetét követő 30. napon a próbaáruház a feltöltött adatokkal együtt véglegesen törlésre kerül. Ennek visszaállítására a törlést követően már nem lesz lehetőség.


5.2 A megrendelt áruház bérleti díja
A Szolgáltató a szolgáltatásokat a mindenkor érvényes díjszabása alapján nyújtja, melyet a honlapján tesz közzé. Az árak átlagos felhasználás esetén érvényesek. Nem átlagos felhasználásnak minősül, ha a napi oldalletöltések száma átlagosan meghaladja a 20.000-et, valamint ha a Felhasználó által a webáruházában alkalmazott beállítások túlzott erőforrásigénye a szolgáltatás nyújtását veszélyezteti.

A honlapon szereplő áraktól egyedi megállapodás esetén el lehet térni. Ebben az esetben a megegyezés szerinti árat a Felek által kötött szerződés tartalmazza.

Megrendelés esetén a felhasználási díjat Felhasználó előre fizeti a Szolgáltató számára. A befizetett összeget a Szolgáltató nyilvántartja és Felhasználó számára a megrendelt csomagtól függően biztosítja a szolgáltatás használatát.

A díjfizetés történhet készpénzben és átutalással.

A Szolgáltató az egyoldalú árváltoztatás jogát fenntartja, ez azonban a már korábban megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

Amennyiben a Felhasználó a megrendelt szolgáltatás elemeken túl további webáruház funkciókat is igénybe kíván venni az igényelt webáruház funkciók és a fizetett díj közötti különbségről Szolgáltató a számlázási időszak fennmaradó részére, arányos mértékű különbözeti számlát állít ki. Abban az esetben, ha a Felhasználó a már korábban kifizetett funkciók csökkentését kéri, a már befizetett díj visszatérítésére nincs lehetőség. A nyújtott funkciók csökkentése és az ennek megfelelően csökkentett összeg számlázása a következő számlázási időszaktól történik.

Banki átutalással történő díjfizetés esetén Szolgáltató a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 14 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott e-mail címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 14 napon belül köteles a Szolgáltató bankszámlájára átutalni. A Szolgáltató az összeg átutalását követő 5 munkanapon belül számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott postacímre küld el.

A 14 napot meghaladó tartozás esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A 30 napot meghaladó tartozás esetén a szerződés a 31. napon azonnali hatállyal megszűnik.


6. Hardver és szoftver feltételek

A Felhasználó által bérelt webáruházat a Szolgáltató olyan kiszolgáló szervereken helyezi el,  melyek fizikailag Szolgáltató székhelyétől elkülönített helyen, a vonatkozó szabványoknak megfelelő környezetben vannak elhelyezve. Szolgáltató a Felhasználó webáruházát azok kihasználtságától függően, áthelyezheti a kiszolgáló szerverek között. A kiszolgáló szerverek technikai paramétereinek és sávszélesség-változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Szolgáltató ilyen irányú változtatásokat a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is végezhet. Szolgáltató a webáruház beállításához adminisztrációs felület biztosít.


7. A szerződés megszűnése

Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés határozatlan időre jön létre.

A Felhasználó a szolgáltatásokat bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Ilyen esetben Szolgáltató azonnali hatállyal inaktiválja a Felhasználó webáruházát mely azonnal elérhetetlenné válik. A Szolgáltatás Felhasználó által történő felmondása esetén az esetlegesen fennmaradó időre jutó kifizetett szolgáltatási díj nem kerül visszautalásra.

A Szolgáltató a szolgáltatásokat indokolt esetben azonnali hatállyal, fordulónappal pedig indoklás nélkül felmondhatja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokból kizárja azokat a Felhasználókat, akik félreérthető, megtévesztésre alkalmas vagy megbotránkozást okozó információkat tesznek közzé, akik nem tesznek eleget a jogszabályokban előírt kötelezettségeknek, akik a látogatókat becsapják vagy megkárosítják.

Azonnali felmondással jár, amennyiben a szolgáltatás díja a fordulónapot követő 30 napon belül nem kerül kiegyenlítésre.

A szerződés megszűnése nem mentesíti a Felhasználót a szerződéses jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítése alól.


8. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, a megkötött szerződéseket a Szolgáltató nem iktatja. Az ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben a vitás kérdéseket nem tudják rendezni, alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

Amennyiben jelen szerződési feltételek és az esetlegesen külön megkötött szolgáltatási szerződés között adott témában eltérés van, akkor a szolgáltatási szerződésben foglaltak az irányadóak.

Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, az idevonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a módosításról Szolgáltató a Felhasználót a Felhasználó által megadott e- mail címen e-mailben értesíti. A módosítást követően a szolgáltatások használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Kelt: Lucfalva, 2015.12.14.

Adatvédelem ÁSZF Kapcsolat
© Digital Inspiration Online Kft.